Pattaya City

เครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการของเมืองพัทยา

 

                เครื่องหมายราชการเมืองพัทยา ภาพเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ประกอบด้วยภาพนักรบของไทยสมัยโบราณ ซึ่งตีฝ่าทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และพักทัพที่พัทยา และภาพชายหาดพัทยา ภาพในวงกลมมีอักษรภาษาไทยตอนบนว่า “เมืองพัทยา” และตอนล่างว่า “จังหวัดชลบุรี”

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๖๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๐)

Comments are closed.