Pattaya City

ติดต่อเมืองพัทยา

ท่านสามารถติดต่อ “เมืองพัทยา” โดยโทรศัพท์สายตรงที่ศูนย์บริการ

Call Center 1337

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลการติดต่อราชการเมืองพัทยา และรับข้อร้องเรียน โดยบริการทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยหมายเลข 1337

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการเมืองพัทยา

หมายเลขเรียกอัตโนมัติ  โทร. 0-3825-3100

หน่วยงาน – งาน/บริการ

โทรสาร

หมายเลข

เรียกเข้าตรง

เลขหมายภายใน

คณะผู้บริหาร

 

 

 

นายกเมืองพัทยา

 

0-3825-3111

3111

สำนักงานเลขานายกเมืองพัทยา

 

0-3825-3101

3101,3102

รองนายกเมืองพัทยา 1

 

0-3825-3222

3222

รองนายกเมืองพัทยา 2

 

0-3825-3253

3253

รองนายกเมืองพัทยา 3

 

0-3825-3123

3123

รองนายกเมืองพัทยา 4

 

0-3825-3234

3234

เลขารองนายกเมืองพัทยา 1

 

 0-3825-3103

3103

เลขารองนายกเมืองพัทยา 2

 

 

3104

เลขารองนายกเมืองพัทยา 3

 

 

3105

เลขารองนายกเมืองพัทยา 4

 

 

3106

ห้องประธานสภาเมืองพัทยา

 

0-3825-3200

3200

ห้องสมาชิกสภาเมืองพัทยา

 

 

3200

ห้องจัดเตรียมการห้องประชุมทัพพระยา

 

 

3112

ห้องควบคุมเสียงห้องประชุมทัพพระยา

 

 

3113

สำนักปลัดเมืองพัทยา

 

 

 

ปลัดเมืองพัทยา

 

0-3825-3199

3199

รองปลัดเมืองพัทยา 1

 

0-3825-3114

3114

รองปลัดเมืองพัทยา 2

 

0-3825-3115

3115

รองปลัดเมืองพัทยา 3

 

0-3825-3116

3116

หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา

 

 

3117

หน้าห้องรองปลัดเมืองพัทยา 3

 

 

4001

หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

 

0-3825-3119

3119

หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

 

 

4041

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-3842-1591

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

3120

งานธุรการ

 

 

3121

งานช่วยอำนวยการ

 

 

3122,3293

ฝ่ายการท่องเที่ยว

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว

0-3825-3129

 

3127

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

3128

งานธุรการ

 

0-3825-3129

3129

งานต่างประเทศ

 

 

3130

งานประชาสัมพันธ์

 

0-3825-3131-2

3131,3132

ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ

0-3825-3140

0-3825-3140

3140

หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน

 

0-3825-3133

3133

งานบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

3134,3135

หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

 

 

3136

งานทะเบียนราษฎร

 

 

3137,3138,3139

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

 

 

 

หน.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

 

 

3143

งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

0-3825-3144

 

3144

ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

งานกู้ภัยทางทะเลฯ

0-3848-8135

0-3848-8134

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

0-3822-1000

 

       –  ดับเพลิงนาเกลือ

0-3822-2100

0-3822-1666

 

       –  ดับเพลิงพัทยาใต้

0-3842-4679

0-3842-4678

 

 

 

0-3842-5943

 

ฝ่ายเลขานุการ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

 

0-3825-3107

 

งานกิจการเมืองพัทยา

0-3825-3108

0-3825-3108

 

สำนักการคลัง

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

 

0-3825-3145

3145

หัวหน้างานธุรการ

0-3825-3146

0-3825-3146

3146

งานธุรการ

 

 

3147

ส่วนพัฒนารายได้

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

 

 

3148

ฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

3149

หัวหน้างานพัฒนารายได้

 

 

3150

หัวหน้างานจัดหาประโยชน์

 

 

3151

งานพัฒนาราได้

 

 

3152

งานพัฒนารายได้

 

 

3154

งานเร่งรัดรายได้

 

 

3154

ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี

0-3825-3155

 

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

3156

งานบริการข้อมูล

 

 

3157

งานทะเบียนพาณิชย์

 

 

3158

ส่วนบริหารงานคลัง

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

 

0-3825-3160

3159

งานธุรการ

 

 

3160

ฝ่ายบริหารงานคลังการเงิน

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและการเงิน

0-3825-3161

0-3825-3161

3161

หัวหน้าการเงินและบัญชี

 

 

3162

งานการเงินและบัญชี

 

 

3163

หัวหน้างานสถิติการคลัง

 

 

3164

งานสถิติการคลัง

 

 

3165

งานงบประมาณ

 

 

3166

งานระเบียบการคลัง

 

 

3167

งานบำเหน็จบำนาญ

 

 

3168

ฝ่ายบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

3170

งานแผนพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

3171

หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

0-3825-3172

0-3825-3172

3172

งานจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

3173

สำนักการช่าง

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

 

0-3825-3191

3191

เลขาฯผู้อำนวยการสำนักการช่าง

 

 

3174

หัวหน้างานธุรการ สำนักฯ

0-3825-3175

0-3825-3175

3175

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

 

0-3825-3176

3176

งานธุรการ

 

 

3177

ฝ่ายควบคุมอาคาร

 

 

3178

งานควบคุมอาคาร

 

 

3179

งานขออนุญาตอาคาร

 

 

3180

ฝ่ายฝังเมือง

 

 

3181

งานดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ

 

 

3182

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

 

0-3825-3183

 

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

 

 

3183

งานธุรการ

 

 

3184

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

 

 

3185

งานวิศวกรรมโยธา 1

 

 

3186

งานวิศวกรรมโยธา 2

 

 

3273

ฝ่ายวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

 

 

3187

งานออกแบบและบำรุงรักษา

 

 

3188

ฝ่ายสถาปัตยกรรม

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

 

 

3189

งานสถาปัตยกรรม 1

 

 

3189

งานสถาปัตยกรรม 2

 

 

 

ส่วนการโยธา

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

 

0-3825-3190

3190

งานธุรการ

0-3825-3192

0-3825-3192

3192

ฝ่ายสาธารณูปโภค

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 

 

3193

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

 

 

3194

งานสถานที่และประรำพิธี

 

 

3195

งานไฟฟ้าสาธารณะ

 

 

3196

ฝ่ายสวนสาธารณะ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ

 

 

3197

งานเรือนเพาะชำและบำรุงพันธุ์ไม้

 

 

3198

งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

 

 

3201

งานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 

3202

ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลโยธา

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

 

 

3203

งานศูนย์เครื่องจักรกล

 

 

3204

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณฯ

 

0-3825-3205

3205

งานธุรการ

0-3825-3206

0-3825-3206

3206

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ

 

0-3825-3207

3207

ฝ่ายสุขาภิบาล

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

 

 

3208

งานสุขาภิบาล

 

 

3276

หัวหน้างานสุขาภิบาล

 

 

3209

หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

 

 

3210

งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

 

 

3277

ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

3211

หัวหน้างานบริการรักษาความสะอาดฯ

 

 

3212

งานรักษาความสะอาด

 

 

3278

หัวหน้างานส่งเสริมรักษาความสะอาด

 

 

3213

ฝ่ายส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติฯ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติฯ

 

 

3214

หัวหน้างานแผนงานสาธารณสุข

 

 

3215

งานแผนงานสาธารณสุข

 

 

3279

หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

 

 

3216

ศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 

 

งานทะเบียนทำบัตร

0-3842-0526

0-3842-0562

0-3842-0823

*101

ห้องตรวจโรค

 

 

*116

ห้องจ่ายยา

 

 

*102

งานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

*103

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

 

*104

งานทันตสาธารณสุข

 

 

*106

งานสัตวแพทย์

 

 

*113

สังเกตอาการ

 

 

*118

สำนักการศึกษา

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

0-3825-3217

3217

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 1

 

0-3825-3218

3218

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 2

 

0-3825-3219

3219

หัวหน้างานธุรการ

0-3825-3220

0-3825-3220

3220

งานธุรการ

 

 

3221

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 

 

3230

งานศึกษานิเทศก์

 

 

3282

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

 

3223

งานงบประมาณ

 

 

3224

งานการเงินและบัญชี

 

 

3225

ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

 

 

 

หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

 

 

3226

งานกิจการนักเรียน

 

 

3227

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

หน.ฝ่ายบุคลากรการศึกษา

 

 

3228

งานบุคลากร

 

 

3280

ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

 

 

 

หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

 

 

3229

งานการศึกษานอกระบบ

 

 

3281

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 

 

 

หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 

 

3231

งานกีฬาและนันทนาการ

 

 

3232

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 

 

3233

ห้องสมุดประชาชน

 

0-3823-1746

0-3823-1745

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 1

 

0-3822-2267

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2

 

 0-3822-1264

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 3

 

0-3822-2265

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 4

 

0-3842-9266

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 5

 

0-3842-9268

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 6

 

0-3842-9269

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 7

 

0-3823-1796

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 8

 

0-3842-9295

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9

 

0-3822-5993

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 10

 

0-3843-4166

 

โรงเรียนเมืองพัทยา 11

 

0-3842-9295

 

กองวิชาการและแผนงาน

0-3842-9405

 

 

ผู้อำนวยการกองวิชาการ

 

0-3825-3235

3235

งานธุรการ

0-3825-3236

0-3825-3236

3236

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีฯ

 

 

3237

งานวิจัยและประเมินผล

 

 

3238

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

 

 

3239

งานจัดทำงบประมาณ 1

 

 

3240

งานจัดทำงบประมาณ 2

 

 

3307

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

3241

ฝ่ายนิติการ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

 

3242

งานนิติการ

 

 

3243

กองช่างสุขาภิบาล

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

 

0-3825-3244

3244

งานบำรุงเครื่องจักรกล

 

 

3250

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

3245

งานธุรการ

0-3825-3246

0-3825-3246

3246

งานจัดเก็บรายได้

 

 

3247

งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

3248

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

 

 

3249

งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

 

 

3249

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

 

3249

ฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ

 

 

3251

งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างฯ

 

 

3251

งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

 

 

3252

งานขออนุญาตต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ

 

 

3247

ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

 

 

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

 

3250

งานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ

 

 

3250

กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

0-3825-3256

3256

งานธุรการ

0-3825-3257

0-3825-3257

3257

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมฯ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

 

3259

งานพัฒนาชุมชน

 

 

3259

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสวัสดิภาพ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ

 

 

3260

งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป

 

 

3261

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 

 

3262

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

 

 

3263

สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา

 

0-3825-3264

3264

งานธุรการ

0-3825-3265

0-3825-3265

3265

สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

 

0-3843-4161-2

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 

 

3124

งานบุคลากร

 

0-3825-3125

3125

งานธุรการ

 

 

3126

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

3141

งานธุรการ

 

 

3142

สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)

0-3842-0822

0-3842-0822

 

ห้องจัดเตรียมการห้องประชุมตากสิน

 

 

3266

ห้องควบคุมเสียงตึกใหม่

 

 

3269 – 3271

ห้องสั่งการและควบคุม CCR.

 

0-3825-3299

3299,3287

ห้องวิทยุสื่อสาร “สีคราม”

 

0-3842-7960

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน้าเมือง

 

0-3841-3920

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน้าครัวเซิร์ฟ

 

0-3823-1062

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชัยพฤกษ์

 

0-3823-2350

 

องค์การโทรศัพท์ (พัทยากลาง)

 

0-3842-4045-6

 

แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

 

0-3841-6075

 

ททท.สำนักงานพัทยา

0-3842-9113

0-3842-8750

 

 

423990 กด 1

 

 

สหกรณ์เดินรถสองแถว

 

0-3842-3554

 

ห้องสมุดประชาชน (วัดโพธิ์)

 

0-3822-5455

 

อบจ.สาขาพัทยา

 

0-3841-3260

 

พาณิชย์จังหวัด

 

0-3828-3279

 

 

 

0-3828-2117

 

 

 

0-3822-2480

 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.ชลบุรี

 

0-3827-4812

 

 

ที่อยู่เมืองพัทยา
เลขที่ 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

Comments are closed.