Pattaya City

กองการเจ้าหน้าที่

ภาระหน้าที่และกิจกรรม

พันธกิจ

กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในอำนาจของเมืองพัทยา ได้แก่ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

พ.จ.อ.เฉลิมชัย โสพันธ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

นางฉัตรฤดี ทิมกระจ่าง

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายพัทธ์ อติศักดิ์โยธิน

บริการ

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในอำนาจของเมืองพัทยา ได้แก่ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.