Pattaya City

สำนักการศึกษา

พันธกิจ

สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีอยู่เดิมโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรพัฒน์ กุดแถลง

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

นายวีรพัฒน์ กุดแถลง

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นางรังสิมา จันทะโชติ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางฐิตาภา จันทร์กระจ่าง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวบุญงาม เล็กเจริญ

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา

นางนิษฐา บุญธรรม

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

นางสาวน้ำฝน พินิจพล

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา เพื่อการศึกษา

นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

นายคมกริชา นิราพันธ์

รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

น.ส.ปิยะภัทร เชื้อมั่น

บริการ

– การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเมืองพัทยา

 1. ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของเด็กตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก

ที่เกิดซึ่งนับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ที่มีภูมิลำเนาในท้องที่ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นำเด็กในความปกครองไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่เด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด

 1. การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียน ตามข้อ 1ให้นำหลักฐานอย่างใด

อย่างหนึ่งไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ดังนี้

2.1 สูจิบัตร หรือสำเนาสูติบัตร

2.2 ในกรณีไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตรให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.3 ในกรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13)

หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อำเภอหรือจังหวัดทำทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้านของกรมประชาสงเคราะห์

2.4 ในกรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กจัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนในสถานศึกษา ใช้เป็นหลักฐาน

3. ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานศึกษา ตามข้อ 1 เพราะป่วยหรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนโดยให้แสดงหลักฐานให้ชัดเจน

4. เมื่อบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ของเด็กคนใด ได้รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนแล้ว ไม่ส่งเด็กนั้นเข้าเรียน หรือ กระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 6

5. ถ้าบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้ยื่นคำร้องผ่อนผันต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

– ห้องสมุดประชาชน (บริการหนังสือให้อ่านภายในห้องสมุด บริการยืม-คืนหนังสือ บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า บริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น)

ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา

บริการ

  1. บริการหนังสือให้อ่านภายในห้องสมุด
  1. บริการยืม – คืนหนังสือ
  1. บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า
  1. บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล , กฤตภาค
  1. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
  1. บริหารมุมสำหรับเด็กและเยาวชน
  1. บริการอินเทอร์เน็ต
  1. บริการถ่ายเอกสาร
  1. บริการวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
  1. บริการหนังสือจอง
  1. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (ซีดี,วีซีดี และ ดีวีดี)
   กิจกรรมของห้องสมุด
  1. จัดนิทรรศการ
 1. แนะนำหนังสือใหม่

วันทำการ

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. –17.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 น. – 17.30 น.

หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 0 – 3823 – 1746, 0 – 3823 – 1745

– ศูนย์กีฬาของเมืองพัทยา

Comments are closed.