Pattaya City

สำนักการสาธารณสุข

พันธกิจ

สำนักการสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

รก.ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข

ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสำลี เสนสาย

รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา

นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายวศินภัทร์ ฉิมทิน

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพรภิรมย์ เสือแดง

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์

นายสุรชัย สุขสว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

น.ส.วารุณี เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค

ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

นายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด

นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ

ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ

นางปุณณภา ทองพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวกษมา บุณยะวรรธนะ

หัวหน้าฝ่ายหลักประกันสุขภาพ

ร.อ.(ญ)ลภัสรดา สาธาระกุล

ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย

นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายพรภิรมย์ เสือแดง

หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

นายชนะวัชย์ ธรรมะปิยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์

นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส

บริการ

แบ่งส่วนงานออกเป็น

 1. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้านการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,

การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขอใบอนุญาต)
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีในนามบริษัท)
  1. สัญญาเช่าอาคาร
  1. ทะเบียนบ้านอาคารที่เช่า
  1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง)
  1. แผนที่ตั้งพอสังเขปพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
  1. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1. ใบอนุญาตของปีที่ผ่านมา ฉบับจริง (กรณีต่ออายุ ใบอนุญาต)

แผนผังขั้นตอน

ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

การประกอบกิจการสะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขอใบอนุญาต)

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีในนามบริษัท)

3. สัญญาเช่าอาคารและทะเบียนบ้านของอาคารที่เช่า

4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการ

5. แผนที่แสดงที่ตั้งพอสังเขปพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง)

7. ใบอนุญาตเดิม (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)

แผนผังขั้นตอน

ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

การจัดตั้งตลาด

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขอใบอนุญาต)
 1. สัญญาเช่าอาคาร และ ทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน

3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

5. แผนผังของบริเวณตลาดโดยสังเขป เช่น แสดงตำแหน่งที่ตั้งแผงค้า

6. ใบอนุญาตเดิม (กรณีขอต่อใบอนุญาต)

แผนผังขั้นตอน

ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

การยื่นแบบคำขออนุญาตใช้เสียง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1. โฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่า
 1. สำเนาทะเบียนรถ (กรณีรถโฆษณาเคลื่อนที่)

แผนผังขั้นตอน

ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

การขออนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา

โทร. 0-3842-0823

วัน

เวลาที่ให้บริการ

ช่วงเช้า

(08.30 – 12.00 น.)

ช่วงบ่าย

(13.00 – 15.30 น.)

ช่วงเย็น

(16.30 – 20.00 น.)

อาทิตย์

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป – ตรวจรักษาโรคทั่วไป

จันทร์

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– บริการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– บริการทันตกรรม

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

– บริการให้คำปรึกษาผู้เสพ

ยาเสพติดเฉพาะราย

– บริการคลินิกอดบุหรี่

– คลินิกโรคความดัน

โลหิตสูง

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

– ทำหมันสัตว์เลี้ยง

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป(เฉพาะผู้ป่วยนัด.ฉุกเฉิน)

– ติดตามรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่บ้าน

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– บริการทันตกรรม

(เฉพาะคนไข้นัด)

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง

พาหะนำโรค

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

บริการทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

อังคาร

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– คลีนิกโรคเบาหลาน

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– บริการทันตกรรม

(เฉพาะคนไข้นัด)

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

– ทำหมันสัตว์เลี้ยง

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป(เฉพาะผู้ป่วยนัด.ฉุกเฉิน)

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– บริการทันตกรรม

(เฉพาะคนไข้นัด)

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

– ออกหน่วยบริการ

สาธารณสุขเคลื่อนที่

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

บริการทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

พุธ

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– คลินิกโรคหัวใจและหลอด

เลือด

– บริการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

– บริการให้คำปรึกษาผู้ติด

สุราเฉพาะราย

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– ฝากครรภ์รายเก่าและรายใหม่

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

บาดทะยัก

– บริการทันตกรรม

– ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ติดโรค

เอดส์เฉพาะราย

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค และวางยา

เบื่อหนู

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

– ทำหมันสัตว์เลี้ยง

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป(เฉพาะผู้ป่วยนัด.ฉุกเฉิน)

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– ฝากครรภ์รายเก่าและรายใหม่

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

– บริการทันตกรรม

– ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ติดโรคเอดส์เฉพาะราย

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรคและวางยาเบื่อหนู

– บริการแจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนและสถานที่ประกอบการ

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

พฤหัสบดี

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– ตรวจมะเร็งปากมดลูก

– ตรวจมะเร็งเต้านม

– ตรวจพัฒนาการเด็ก

– ตรวจหลังคลอด

– วางแผนครอบครัว

– บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ0-5 ปี

– บริการทันตกรรม

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,ถ่ายพยาธิ

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

– ทำหมันสัตว์เลี้ยง

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ0-5 ปี

– บริการแจกถุงยางอนามัยแก่

ประชาชนและสถาน

ประกอบการ

– บริการทันตกรรม

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

บริการทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

ศุกร์

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและ

แมลงพาหะนำโรค

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

– ทำหมันสัตว์เลี้ยง

– ตรวจรักษาโรคทั่วไป(เฉพาะผู้ป่วยนัด.ฉุกเฉิน)

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

– ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,

ถ่ายพยาธิ

– พ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง

พาหะนำโรคและวางยาเบื่อหนู

– บริการแจกทรายอะเบท

และยาเบื่อหนู

ค่าบริการประเภทต่างๆ

ลำดับ

รายการ

ราคา

หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรม

ฝากครรภ์รายเก่า

ฝากครรภ์รายใหม่

– ค่าส่งตรวจชันสูตร

– ค่ายา

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ตรวจมะเร็งเต้านม

ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์,ถ่ายพยาธิ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด – 5 ปี

ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ติดโรค

เอดส์และผู้ติดยาเสพติดเฉพาะราย

บริการในคลินิกอดบุหรี่-อดเหล้า

บริการพ่นสารเคมีกำจัดแมลง

บริการแจกถุงยางอนามัย

วางแผนครอบครัว

ตรวจหลังคลอด

ตรวจพัฒนาการเด็ก

ทำหมันสุนัขและแมว – เพศผู้

– เพศเมีย

ตามประกาศ

กรมบัญชีกลาง

250 บาท

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง

100 บาท

ไม่เก็บค่าบริการ

50 บาท

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

ไม่เก็บค่าบริการ

350 บาท

500 บาท

ไม่เก็บค่าบริการ

สำหรับผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรทองในเขตอำเภอบางละมุง

สำหรับค่าส่งตรวจชันสูตร

ขั้นตอนในการขอรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา

1. หยิบบัตรคิวตามประเภทบริการที่ต้องการ
2. นั่งรอเรียกตามลำดับบัตรคิว เพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยพร้อมทั้งแสดงบัตรที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลต่างๆ
3. นั่งรอหน้าห้อง ตามประเภทบริการที่ต้องการ
4. นำใบสั่งยามาที่ห้องชำระเงิน
5. นั่งรอเรียกชื่อและรับยาที่ห้องจ่ายยา
6. ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อน

หมายเหตุ : นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนในการขอรับบริการคลินิกอดบุหรี่ – อดเหล้า และปรึกษาการบำบัดการติดสารเสพติด

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายยาเสพติด ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องกดบัตรคิว (เฉพาะวันให้บริการ)
ข้อตกลงในการบำบัดรักษา
1. ให้ผู้ป่วยนำครอบครัวมารับทราบข้อตกลงในการบำบัดรักษา
2. กรณีไม่สามารถนำครอบครัวมาได้ให้นำผู้ที่ไว้วางใจและสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มาด้วย

(ต้องไม่เป็นผู้ที่ใช้ยาเสพ ติด)
3. สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความร่วมมือที่จะดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการบำบัดรักษา

ขั้นตอนในการให้บริการพ่นสารเคมี

1. เขียนใบคำร้องทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศาลาว่าการเมืองพัทยา
2. ตรวจสอบพิจารณาจัดลำดับ (1 วัน)
3. พนักงานพ่นสารเคมีออกดำเนินการตามคำร้องทั่วไป

หมายเหตุ: ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงานไม่เกิน 2 วัน

Comments are closed.