Pattaya City

สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

ภาระหน้าที่และกิจกรรม

พันธกิจ

สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา โดยให้มีสำนักงานเมืองพัทยาสาขา รับผิดชอบงานทะเบียบราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุข และงานช่างอยู่ในสังกัดหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเมืองพัทยาสาขานั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.อ.ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย

นางสาวสิริกร มหามิตร

รก.หัวหน้าฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล

นายชินกร กระดังงา

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเกศิณี ยุพพงษ์

บริการ

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา โดยให้มีสำนักงานเมืองพัทยาสาขา รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุข และงานช่างอยู่ในสังกัดหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเมืองพัทยาสาขานั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Comments are closed.