Pattaya City

สำนักปลัดเมืองพัทยา

ภาระหน้าที่และกิจกรรม

พันธกิจ

สำนักปลัดเมืองพัทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเมืองพัทยา งานประสานราชการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานการเมืองและประสานนโยบาย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ งานประสานการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารส่วนราชการเมืองพัทยา และปฏิบัติราชการอื่นที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

 

หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อง

นางปัญชญา หนองใหญ่

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ว่าที่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

นายสุรัตน์ เทพฉายโต

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา

นางปาณรดา อัตโตหิ

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา

พ.จ.อ.อุทิศ ชาติชำนาญ

หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์

รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

นายคมกฤช พลวิชิตร

หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก

นายทรัพย์ทวี อองโนนยาง

รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

พ.จ.อ.ชุติพงศ์ ช้างเผือก

หัวหน้าศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล

นายจรัญ เทียมเมือง

บริการ

แบ่งส่วนงานบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนงานทะเบียน ให้บริการ ด้าน
    การแจ้งเกิด, การแจ้งตาย, การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทางและภายในเขต), การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่, การกำหนดบ้านเลขที่, การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเกี่ยวกับบ้าน, การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร, การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฏร, การขอเพิ่มชื่อ
  2. ส่วนงานบัตรประชาชน ให้บริการ ด้าน
    การขอมีบัตรครั้งแรก (อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์),ขอมีบัตร อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์,ขอมีบัตรกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน,ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น,ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทย,ขอบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ, กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ,ขอมีบัตรกรณีบัตรหาย,ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล,การขอตรวจหลักฐานขอคัดสำเนา/คัดและรับรองรายการเกี่ยวกับบัตร

Comments are closed.