Pattaya City

สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

พันธกิจ

กองส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุมระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ การประชุมระดับนานาชาติ งานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

รก.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

 นายเสรี จำปาเงิน

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ.อ.จตุพล นิธิวรรธนะ

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางสาวรุ่งราตรี ทองทราย

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

นายเสรี จำปาเงิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว

นายพันธุ์ธัช ปาวงค์สร้อย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

นายประดิษฐ์ ทองฉาย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์และการดนตรี

นางสาวภริษา ธนาภรณ์กวิน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

นางสาวรุ่งนภา ช่างไม้

บริการ

– สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ผ่านบริการคอลเซ็นเตอร์ 1337 ที่คอยให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งข้อมูลโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เส้นทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

Comments are closed.