Pattaya City

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

พันธกิจ

กองส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุมระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ การประชุมระดับนานาชาติ งานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุรัตน์ เทพฉายโต

ส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ.อ.จตุพล นิธิวรรธนะ

หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพินดา ทองเจริญ

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์

ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว

นายเสรี จำปาเงิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว

นายพันธุ์ธัช ปาวงค์สร้อย

หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายประดิษฐ์ ทองฉาย

ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว

รก.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายสุรัตน์ เทพฉายโต

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแสดง

นางสาวภริษา ธนาภรณ์กวิน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวรุ่งนภา ช่างไม้

บริการ

– สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ผ่านบริการคอลเซ็นเตอร์ 1337 ที่คอยให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งข้อมูลโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เส้นทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

Comments are closed.