Pattaya City

ครบรอบ 90 ปี สถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 8

วันนี้ (26 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานครบรอบคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 90 ปี โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนาย ณรงค์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
ซึ่งในวันนี้ช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ นำโดย พระเจ้าคุณพระครูปัญญา รัตน์กร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตราหารเพล และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการครู จำนวน 3 คน ซึ่งท่านได้ทำงาน สละเวลาอย่างไม่ท้อถอย เพื่อความก้าวหน้า ขององค์กร เพื่อพัฒนาเด็กและบุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นามเดิม โรงเรียนพัทธยานุกูล ต่อมาได้โอนมาอยู่ใน สังกัดเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเปิดสอนเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ปฐมศึกษา 1-6 มัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนและอาคารเรียน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด โรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์ ได้ดำเนินด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียน เจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมันในการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา เป็นตัวชี้ความมีคุณภาพของโรงเรียน

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 26 ѹ¹ 2017