Pattaya City

เมืองพัทยาให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73

เมืองพัทยาให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73
วันนี้ (26 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับนาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73 โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ CCTV และพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา บรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดระเบียบการสาธารณะของเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม ทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่น 73 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานและงานหน้าในหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการนำไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่จึงได้นำ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73 จำนวน 80 คนและวิทยากรโครงการจำนวน 2 คนรวม 82 คน เข้ารับฟังการ การบรรยายสรุปการบริหารการจัดการด้านต่างๆของเมืองพัทยา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

On 26 September, 2018 Pattaya City welcomed Local Personnel Development Institution of Department of Local Administration, the participants attending the 73th Executives Training Course for their horizons improvement.

于(2018年9月26日)芭堤雅市迎接促进行政部当地人员发展研究所,第73代综合管理培训增强知识 加深理解与工作经验和培训者的职责。

Last modified: 28 ѹ¹ 2018