Pattaya City

ประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

ประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

วันนี้(21 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครและแกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับแนวทาง “ชุมชนดูแลชุมชน”โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำชุมชนที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด ได้มีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติดและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร การให้คำปรึกษาเบื้องตันในการเลิกบุหรี่มาแล้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไต้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดในการเลิกบุหรี่เป็นอย่างดี ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดต้องใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เยาวนที่กำลังคิดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ให้ลดละเลิกไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดและบุหรี่ โดยให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมอีก

จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครและแกนนำชุมชน ดำเนินการค้นหาคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดบำบัดติดตาม จำนวน 61 ราย และนำเข้าสู่การบำบัดคลินิกอดบุหรี่ จำนวน 121 ราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครและแกนนำที่ร่วมดำเนินการต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับกระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเสริม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การป้องกัน ลดปัญหาด้านยาเสพติดและบุหรี่ที่ยั่งยืนถาวรต่อไป

Last modified: 21 Ҿѹ 2020