Pattaya City

เมืองพัทยาผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold)

เมืองพัทยาผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold)

วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Trevor Moss รองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะหน่วยป้องกันความปลอดภัย เนื่องในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือ สหรัฐอเมริกา (FPD) เนื่องในโอกาสเข้าฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 นี้ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ตํารวจท่องเที่ยวพัทยา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD) เป็นหน่วยงานภายใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้แก่กองกำลังทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย รวมถึงการฝึกร่วมผสม การแลกเปลี่ยนความรู้ประชุมและสัมมนาระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพไทย โดยจะมีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา4,000 นาย เรือรบ 3 ลำ และเรือพาณิชย์ 1 ลำ เดินทางเพื่อเข้าฝึกร่วมผสมทางการทหารคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) เป็นจำนวนมาก ในวันนี้ Mr.Trevor Moss รองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะหน่วยป้องกันความปลอดภัย จึงได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและทุกภาคส่วน เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือ สหรัฐอเมริกา (FPD) ที่จะเดินทางมาฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 นี้

ในการนี้เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาในโอกาสดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

Last modified: 21 Ҿѹ 2020