Pattaya City

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปะการังเทียมให้เมืองพัทยา สร้างบ้านปลา มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปะการังเทียมให้เมืองพัทยา สร้างบ้านปลา มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง

วันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ท่าเรือหน้าหาดตาแหวน เกาะล้าน นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบปะการังเทียม ในโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการอนุญาตและกำหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงานในครั้งนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ“ อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ปีที่ 2 ซึ่งมีนโยบายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนห่วงใยใส่ใจในปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมการลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ จึงคิดริเริ่มในการนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาหล่อขึ้นเป็นปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาสัตว์ทะเลรวมทั้งปะการัง โดยให้จัดวางปะการังเทียมรูปโดมและนำไปจัดวางบริเวณเกาะล้านจำนวน 105 แท่ง เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

Last modified: 27 Ҿѹ 2020