Pattaya City

กรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง

กรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรจาก 6 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงหมายเลข 7 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจร เพิ่มขึ้นจากเดิม 130,000 คันต่อวัน เป็น 190,000 คันต่อวัน โดยมีระยะเวลาทำการ 720 วัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2564
ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการบริหารการจราจร อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม call center 1586 กด 7 หรือ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.motorway.go.th

Last modified: 27 Ҿѹ 2020