Pattaya City

เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563

เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563

ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบภาษีรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2563 ดังนั้นเมืองพัทยาขอเชิญให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2563 ตามรายการ ดังนี้

  1. ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีเป็นรายงวดและสำหรับป้ายใหม่ชำระภาษีภายใน 15 นับแต่วันที่ติดตั้ง
  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดไปจากวันรับแจ้งการประเมิน
  4. ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ชำระตามปริมาณการใช้น้ำ
  5. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ชำระตามปริมาณขยะ

ในการนี้เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ณ ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลังศาลาว่าการเมืองพัทยา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกในการเสียภาษี โดยเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางวันของวันทำงานราชการ เวลา 12.00 น. – 13.00 น. (ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563) หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามกฎหมายที่กำหนดไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3148-49 , 0 3825 3151-53 และ 0 382 5 3100 ต่อ 4065 , 4066 , 4647 ในวันและเวลาราชการ

Last modified: 27 Ҿѹ 2020