Pattaya City

เมืองพัทยาจัดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563

เมืองพัทยาจัดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563

วันนี้(25 ก.พ.63)เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 210 คน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทักษะความชำนาญด้านอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องตามหลักปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อจะนำไปสู่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ รองรับนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 และครั้งที่ ๒ ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

ในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สมัครเข้ารับฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 210 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและแนวทางการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล คนละ 1 หลักสูตรๆละ 30 คน โดยได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรเบเกอรี่ บราวนี่กรอบ คุกกี้ หลักสูตรอาหารนานาชาติ ติ๋มชำ เกี๊ยวซ่า หอยจ๊อ หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชุดเช็ต ชุดคลีน หลักสูตรเกษตรเพาะเห็ดโคน-เห็ดฟางในตะกร้าและแปรรูปอาหารจากเห็ด หลักสูตรหัตถกรรมทำกระเป๋าจากเชือกเมคราเม่ และหลักสูตรความสวยความงามสกัดน้ำหอมจากธรรมชาติ เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์) ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา

ซึ่งการอบรมในแต่ละหลักสูตร เมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้มีทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชน สร้างฐานที่มั่นคงในด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม ส่วนพัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3262

Last modified: 27 Ҿѹ 2020