Pattaya City

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วันนี้(22 ก.พ.63)เวลา 08.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา​ ศาสนา ศิลปะ​ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10 เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี​ โรงเรียนเมืองพัทยา 7

ด้วยฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียนสำนักการศึกษา เมืองพัทยา กำหนดจัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กิจกรรมที่ 1 การสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นอนุบาลกับชั้นประถมศึกษา)ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10 ได้มีความรู้ความเข้าใจ​ ส่งเสริมพัฒนาการ​ สร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้เด็กระหว่างชั้นอนุบาล 3 กับซั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

Last modified: 27 Ҿѹ 2020