Pattaya City

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

วันนี้ (๓ ส.ค.๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการใช้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง
นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนสาย

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ ๓ ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซน ๙ จำนวน ๑๐ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกาะล้าน ชุมชนเขาน้อย ชุมชนชุมสาย ชุมชนบงกช ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ชุมชนพัทยากลาง ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวัดธรรมสามัคคี และชุมชนอรุโณทัย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นและได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป
https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3613975811946470

Last modified: 5 ԧҤ 2020