Pattaya City

ฝ่ายรายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยา เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียง แอดไลน์

ฝ่ายรายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยา เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียง แอดไลน์ ที่ @taxincomepattaya

สำนักการคลัง เมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชีของเมืองพัทยา ตลอดจนการรับจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานเมืองพัทยา รวมทั้งการตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างประจำ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ทุกชนิด จัดทำประมาณการรายรับประจำปีแจ้งประเมินภาษี รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของเมืองพัทยา ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ การขอปลด ขอลดค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี ตลอดจนการผ่อนชำระภาษี การยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากการใช้ที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ ทรัพย์สินของเมืองพัทยา รับชำระและติดตามเร่งรัดค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าที่สาธารณะเพื่อบริการที่จอดยานยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์เป็นรายได้ของเมืองพัทยา งานจดทะเบียนพาณิชย์ รับรองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางให้เมืองพัทยาได้รับจัดสรรรายได้เพิ่มจากส่วนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับท้องถิ่นในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งเพื่อความอำนวยสะดวกต่อประชาชนในการสอบข้อมูลงานด้านต่างๆ  ของสำนักการเมืองพัทยา ดังนั้น ฝ่ายรายได้ สำนักการคลังเมืองพัทยาจึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง เพียง แอดไลน์ ที่ @taxincomepattaya ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันยุค ทันสมัย

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3944023752275006&id=259115847432500

Last modified: 17 Ȩԡ¹ 2020