Pattaya City

กระทรวงมหาดไทยรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

กระทรวงมหาดไทยรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
เมืองพัทยาได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี ด้วยกระทรวงมหาดไทยว่า ในปี 2564 อาเซียนได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยประสานงานหลักกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกตามบริบทของประเทศไทยภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของอาเซียน โดยมีประเภทรางวัลสำหรับองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector)
เมืองพัทยาขอเชิญชวนองค์การนอกภาครัฐ หรือภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีคุณสมบัติและมีผลงานฯสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 1881 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdpeaward2021.TH@gmail.com และสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่ www.fad.moigo.th

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4758339044176802/?d=n

Last modified: 20 ԧҤ 2021