Pattaya City

รักษาการรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING หลังให้กับสนับสนุนมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง

รักษาการรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING หลังให้กับสนับสนุนมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้( 6 ต.ค.64) ที่มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING MR. James Wyman (เจมส์ เวย์แมน) รักษาการรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยมมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวสุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ให้การต้อนรับ รักษาการรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในการเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ในครั้งนี้
เนื่องโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ได้มีส่วนร่วมสำคัญระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในงานด้านเอชไอวี ที่จะสามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากในชุมชนได้เข้าสู่ระบบบริการดูแลรักษาได้มากขึ้น ที่จะทำให้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น สามารถยุติได้ตามเป้าหมายของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และของประเทศต่อไป
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING เป็นความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐสู่ชุมชน โดยให้บทบาทชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดบริการ จะเป็นรูปแบบของการดูแลสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบบริการที่สนับสนุนอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมให้จัดบริการเอชไอวีในชุมชนนี้ สามารถขยายหรือประยุกต์ไปใช้ในบริบทของปัญหาสุขภาพเร่งด่วนอื่นๆ ของสังคมด้วย เช่นการดำเนินงานป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่มีการทำงานร่วมกันกับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ ภาคประชาสังคม ที่ให้บริการที่บูรณการร่วมกันทั้งด้านการแพทย์และการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในการทำงานเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4909190625758309/?d=n

Last modified: 6 Ҥ 2021