Pattaya City

ประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการประเมินและแผนปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ โครงการศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ(Quality Coast Awards)

ประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการประเมินและแผนปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ โครงการศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ(Quality Coast Awards)

วันนี้(7 ต.ค.64)เวลา13.30 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการประเมินและแผนปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ โครงการศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ(Quality Coast Awards)โดยมีเรือตรีปราโมทย์ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งมีแผนงานที่จะเสนอชายหาดพัทยาเข้าประเมินชายหาด TOP 100 ตามเกณฑ์มาตรฐาน Quality Coast Awards และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทากรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ (Quality Coast Awards) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเบื้องต้นให้สามารถพัฒนาสู่การรองรับการประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

วันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(GSTC) https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4912582488752456/

Last modified: 8 Ҥ 2021