Pattaya City

เมืองพัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ประจำปี 2564

เมืองพัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ประจำปี 2564
เมืองพัทยาประสงค์รับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานที่เมืองพัทยา ตามโครงการจ้างคนพิการเข้าทำงานเมืองพัทยาประจำปี พ.ศ.2564 และตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท ระยะเวลา การจ้าง 1 ปี (2 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565)
 1. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
  (3) เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเมืองพัทยา
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใด
  6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
  7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษความผิดทางอาญา
  8 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ
  (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
  (2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. เอกสารหลักฐานในการสมัคร
  (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป
  (2) สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  (5) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
  (6) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  (7) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-253126 ในวันและเวลาราชการ
https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4915247041819334/?d=n

Last modified: 8 Ҥ 2021