Pattaya City

เมืองพัทยานำเสนอร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เมืองพัทยานำเสนอร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
วันนี้ (19 ต.ค. 64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมปาฐกถา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร หัวหน้าโครงการ ดร.ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัฐ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมนำเสนอร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีรองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ตามที่เมืองพัทยาว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ทั้งระดับผู้บริหารเมือง ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนราชการในเมืองพัทยา ตามลำดับขั้นตอน โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง (Seminar) เพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยาเป็นไปทิศทาง ครอบคลุมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ประซาชน และชุมชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น เพื่อให้ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวแผนและมีแนวทางปฏิบัติตามภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ นำพาเมืองพัทยาไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์เมืองพัทยา การนำแผนพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) หลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมเมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบสถานภาพ สถานการณ์ หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ปัจจุบันของเมืองพัทยา แบ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเมืองพัทยา
สำหรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน 2) ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง
โดยทางผู้จัดจะรวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มประชาชน เพื่อนำไปวิเคราะห์ พิจารณาเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4952124718131566&id=259115847432500

Last modified: 20 Ҥ 2021