Pattaya City

Pattaya City WiFi Free

Pattaya City WiFi Free

ข้อกำหนดการใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำหนดความเร็วการใช้งานที่ 2 Mbps ต่อท่าน สามารถใช้งานได้วันละ 2 ชม. เป็นระยะเวลา 1 ปี”

วิธีการใช้งาน

ดาวโหลดคู่มือ :

Comments are closed.