Pattaya City

ททท.จับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ฉบับที่ 684/60 ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2560

ททท.จับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออก
(27 ก.ย.60) วันนี้ เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ณ Convention C โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออก ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา สายการบิน กรมศุลกากร สถานพยาบาลของรัฐ เป็นต้น โดยมี พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผบ.มทบ.14 พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ รอง ผบช.ภ.2 นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก
นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ททท. มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืนนั้น ททท. เล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการส่งมอบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของเจ้าบ้านที่ดีซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยต่อไป
สำหรับโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ในภูมิภาคตะวันออก นั้น ททท. กำหนดจัดขึ้น ณ ห้อง Convention C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น การให้บริการที่น่าประทับใจ เพิ่มทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว โดย ททท.ได้เชิญวิทยากรเพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และอาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่าย ” และ อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ กูรูภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ “เจ้าบ้านที่ดีกับการส่งเสริมให้ภูมิภาคเป็น Preferred destination” ซึ่ง ททท. คาดว่าภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป..

ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 28 ѹ¹ 2017