Pattaya City

สภาเมืองพัทยาอนุมัติกันเงินโอนไปตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 19 ล้านบาท

สภาเมืองพัทยาอนุมัติกันเงินโอนไปตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วงขังในพื้นที่
วันนี้ (28 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมพิจารณาฯ โดยมีนายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขอรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2560 และพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยจำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ ค่าที่ดินและก่อสร้างจำนวน 11 รายการ และนำเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อโอนเงินงบประมาณจ่าย เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องดักเก็บขยะ เครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำล้น และเครื่องกวาดตะกอนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยสภาเมืองพัทยาได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2543 และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนได้รับทราบข่าวสารเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอญัตติ นำโดยพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้นำเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยจำแนกเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ จำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย กรรไกรตัดและรีดถุงเลือด เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ เครื่องควบคุมฉีดยาอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือด เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก เครื่องอุปกรณ์ผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัดสแตนเลส ฯลฯ และจำแนกเป็นหมวดค่าที่ดินและก่อสร้างจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา จำนวน 8 จุด โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้นโรงเรียนเมืองพัทยา 7 โครงการระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 3 โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนเกาะล้าน 10 สาย ซึ่งสภาเมืองพัทยาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
และในเวลาต่อมาพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาได้นำเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อปรับปรุง “โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ โดยดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ คือ
1.เครื่องดักเก็บขยะหยาบ จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำเสียชายหาดพัทยา (PS7) จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS12) จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำเสียคลองปึกพลับ (PSK) จำนวน 3 เครื่อง และสถานีสูบน้ำเสียหนองใหญ่ (PSY) จำนวน 1 เครื่อง
2.ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย อัตราการสูบ 0.27 ลบ.ม.ต่อวินาที ระยะยกน้ำ 50 เมตร พร้อมมิเตอร์ขนาด 225 กิโลวัตต์ รอบ 990 รอบต่อนาที และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
3.งานซ่อมแซมประตูน้ำล้น จำนวน 3 ชุด
4.งานซ่อมเครื่องกวาดตะกอนของถังตกตะกอน จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียที่ชำรุดบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งของสาเหตุของการเกิดปัญหา น้ำเสียไหลลงสู่ทะเลและเป็นต้นเหตุทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องจักรที่สำคัญให้ใช้งานได้ตามปกติและสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ ดังนั้นสภาเมืองพัทยาจึงได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
และก่อนจะจบการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ ได้ชี้แจงถึงหนึ่งแห่งความภาคภูมิ กองทัพเรือไทย ยกเมืองพัทยาเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือมิตรประเทศ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การสวนสนามทางเรือ โดยเรือรบจากประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและนอกอาเซียนกว่า 40 ลำ ในอ่าวพัทยา การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและการแสดงการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศ บริเวณชายหาดพัทยากลาง กิจกรรมการเดินพาเหรดทางบก ที่จะร่วมกันสร้างความตื่นตา ตื่นใจกับขบวนพาเหรดของทหารเรือจากมิตรประเทศในเครื่องแต่งกายเต็มยศอันสง่างาม ร่วมกับขบวนการแสดงพาเหรดของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของเมืองพัทยา ที่ได้มีโอกาส..เป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ น่านน้ำอ่าวทะเลพัทยา โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนเหล่าเรือรบประเทศ ปลายนี้อย่างแน่นอน

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 29 ѹ¹ 2017