Pattaya City

มพย.ส่งเสริมเยาวชน จัดฝึกอบรมกีฬา ภาคฤดูร้อน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

มพย.ส่งเสริมเยาวชน จัดฝึกอบรมกีฬา ภาคฤดูร้อน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
วันนี้ (19 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึดอบรมฯ ซึ่งมีนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ที่เข้าฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ในครั้งนี้
ด้วยเมืองพัทยาได้จัดสร้างสนามศูนย์กีฬาเยาวชนขึ้นร้านเพื่อการบริการเยาวชนและประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการป้องกันเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง อีกทั้งส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชนฤดูร้อน ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมอบรมด้านกีฬา อาทิ ฟุตบอล ,ฟุตซอล ,วอลเลย์บอล ,ว่ายน้ำ กีตาร์ ,และอูคูเลเล่ โดยจัดฝึกอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาและโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมอบรมด้านภาษาอังกฤษ (English Summer Camp) โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา ซึ่งฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงของการปิดภาคเรียน รวมทั้งเป็นการผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของชาติ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงอีกทางหนึ่งด้วย

Last modified: 20 չҤ 2018