Pattaya City

เมืองพัทยาจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเส้นทางวิกฤต เตรียมระงับ 2 เส้นทางวิกฤตถนนสุขุมวิท : แยกชัยพรวิถี-ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ และ ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์-แยกบ้านอำเภอ 1 เมษายนนี้ พร้อมทั้งเตรียมจัดระเบียบลอดท่อร้อยสายนำร่องเส้นจอมเทียน บริเวณหน้าโลตัสเอาท์เล็ท ถนนเทพประสิทธิ์-แยกอัยการ

ฉบับที่ 137/61 ประจำวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

เมืองพัทยาจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเส้นทางวิกฤต เตรียมระงับ 2 เส้นทางวิกฤตถนนสุขุมวิท : แยกชัยพรวิถี-ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ และ ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์-แยกบ้านอำเภอ 1 เมษายนนี้ พร้อมทั้งเตรียมจัดระเบียบลอดท่อร้อยสายนำร่องเส้นจอมเทียน บริเวณหน้าโลตัสเอาท์เล็ท ถนนเทพประสิทธิ์-แยกอัยการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำใส่สูตรสารลงใต้ดิน ที่ 117 6/2559  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  โดยการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีการกำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต ให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 24 เส้นทาง โดยมีเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ได้แก่ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยชัยพรวิถี ถึง ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ และพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน เส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ ปตท. ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ ถึงบ้านอำเภอ กับถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยเทพประสิทธิ์ ถึงแยกอัยการนั้น
ล่าสุด วันนี้ (21 มี.ค.61) เวลา 10.30 น. เมืองพัทยาจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเส้นทางวิกฤตดังกล่าว ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และนิติกรกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จสูงสุดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นสมควรระงับ 2 เส้นทางวิกฤต คือ ถนนสุขุมวิทแยกชัยพรวิถี-ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ ระยะทาง 17.00 กม. และ ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์-แยกบ้านอำเภอ ระยะทาง 10.80 กม. โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อขอยกเลิกใน 2 เส้นทางดังกล่าว และออกเป็นประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายนนี้ และหลังจากนี้ 1 เดือน ทาง กฟภ.จะมีการประชุมหารือพิจารณาเส้นทางในระดับภาคว่าจะมีเส้นทางใดอีกที่เข้าข่ายเส้นทางวิกฤตและต้องยกเลิกการจัดระเบียบฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 ประธานในการประชุม ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการลอดท่อร้อยสายเส้นจอมเทียน บริเวณหน้าโลตัสเอาท์เล็ท ถนนเทพประสิทธิ์-แยกอัยการ เป็นเส้นนำร่อง เพื่อดูสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมในเส้นทางต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการร้อยท่อสื่อสาร 1 พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน โดยจะมีการเชิญประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดวันดำเนินการร่วมกันอีกครั้งเร็วๆ นี้

ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 22 չҤ 2018