Pattaya City

เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา

เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา
วันนี้ (27 มี.ค.61) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมทัพพระยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา หลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ซึ่งมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมโครงการฯโดยมีนายชาลี ดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ครั้งนี้

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบได้ใส่ใจเนื้อหาข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการ เขียน เนื่องจากบางครั้งผู้เขียนไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะทำมากนัก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการนำมาปฏิบัติ และยังหวังว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับทักษะในการเขียนโครงการให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นไป โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีพนักงานเมืองพัทยาสายงานบริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติจากทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรม โครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 109 คน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพต่อไป

Last modified: 27 չҤ 2018