Pattaya City

เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา
(27 มี.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายคมกฤช พลวิชิตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปแก่คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายนพพร กรุณา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เป็นผู้นำคณะ พร้อมด้วยนายบุญพา ไชยมุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรบและทัศนศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ และงานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ได้แก่ การจัดระเบียบชายหาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้กลับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป…

ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 28 չҤ 2018