Pattaya City

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมสานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑” รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองพัทยา

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมสานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑” รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองพัทยา
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับในขณะนี้ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง ๓ กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการร่วมเดินรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป จะจัดให้มีซุ้มการแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโดยฝืมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป…

Last modified: 28 չҤ 2018