Pattaya City

ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย เตรียมบูรณาการผนึกกำลังทีมที่ปรึกษาเร่งแก้ไขทุกปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย เตรียมบูรณาการผนึกกำลังทีมที่ปรึกษาเร่งแก้ไขทุกปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

(28 มี.ค.61) เมื่อเวลา 09.00​ น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา นางสิริ เสียงเจริญ พล.ท.พิทักษ์ เกียรติพันธ์ และนายประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พล.ต.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตรศาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ และนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากเครือข่ายประชาชนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียทั้งบนบกและเกาะล้าน ซึ่งในส่วนของการจัดการน้ำเสีย สำนักการช่างสุขาภิบาลได้รายงานว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำโดยสภาเมืองพัทยาได้ผ่านงบประมาณ 19 ล้านบาท โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 5 สถานี พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อตกตะกอนที่โรงบำบัดน้ำเสีย (หนองใหญ่) แต่ด้วยมีข้อทักท้วงถึงรายละเอียดใน TOR จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR อีกครั้ง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อขอรับการพิจารณาดำเนินการตามลำดับต่อไป ในส่วนของปัญหาปัญหาขยะในพื้นที่เมืองพัทยา สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายละเอียด TOR ให้ชัดเจน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา ดังนั้นจึงมีการถอนญัตติออกไป เพื่อให้คณะกรรมการกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้งนี้ นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ได้กำชับให้สำนักการช่างสุขาภิบาลเร่งดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยเร็ว พร้อมทั้งให้วางแผนงานระยะยาวมานำเสนออีกครั้งด้วย และในส่วนของปัญหาขยะทั้งบนบกและเกาะล้าน ได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ไข ต้องเป็นวิธีที่ทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา โดยให้เอาผลจากการศึกษามาอิงเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งยังมีการติดตามการใช้งบประมาณปี 2560-2561 นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิดนั้นให้เมืองพัทยาตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้ พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และจะมีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อบูรณาการการแก้ไขทุกปัญหาของเมืองพัทยาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อประชาชนชาวพัทยาอย่างยั่งยืน และจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2561

ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 29 չҤ 2018