Pattaya City

ประชาชนหลั่งไหลร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมรองนายกทั้ง 4 ท่าน ในการประเดิมเข้าทำงานเป็นวันแรก

ประชาชนหลั่งไหลร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมรองนายกทั้ง 4 ท่าน ในการประเดิมเข้าทำงานเป็นวันแรก
วันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 07.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ร่วมพิธีกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ปู่ตาก) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ก่อนขับเคลื่อนการบริหารราชการเมืองพัทยาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน พนักงานเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
และในเวลาต่อมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาล เมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการบริหาร 12 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 กับ พลโท นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุก รองประธานกลุ่มงานบริหารโครงการภาครัฐร่วมกับเอกชน ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 ท่าน ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานกลุ่มงานบริหารโครงการภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132
ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยาเพื่อให้ไม่ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จัดให้มีกิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
นายสนธยา คุณปลื้ม เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายสมชาย และนางสติล คุณปลื้ม ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นิติศาสตรบัณฑิต จาก ม.ศรีปทุม และรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.บูรพา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุกุมล คุณปลื้ม มีบุตรด้วยกัน 4 คน ด้านกิจกรรมทางการเมือง นายสนธยาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสามัคคีธรรม ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติพัฒนา ได้รับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธยา ต่อมาในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 จึงลงสมัครและเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คนแรก) พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคพลังชล ให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังชลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป และตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2561 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561
28 September 2018 Numbers of peoples has congratulated Mr. Sonthaya Khunpluem as the new Pattaya City mayor including four deputy mayors at their first day of office. On 28 September, 2018 Mr. Sonthaya Khunpluem, the new Pattaya City mayor including four deputy mayors together with four deputy mayors namely, Mr. Porames Ngampichet, Mr Ranakit Ekasing, Mr. Pattana Boonyasawasdee and Mr. Banlue Kullawanich paid a respect to King Taksin the Great at Pattaya city on the occasion of taking the new post as the Mayor to administer the city. Joining a moment of congratulation are Mr. Anan Ungkanavisul, Pattaya City Council Chairman, Admiral Srivisuthi Ratarun, Deputy Pattaya City Council Chairman and Members of Pattaya City Council, Mr.Chanutpong Sriviseth, Pattaya Officer and Pattaya Assistant Officers encompassing Mr. Wuttippol Charoenphon, Mr.Sutham Phetchgeat, Mr.Athphat Yingsiritanyarat together with Heads of Pattaya City Offices, former Members of Pattaya City Council, Members of Chonburi Provincial Administration Organization , representatives from public and private agencies, leaders of communities, Pattaya City officials and distinguished guests. Mr. Sonthaya Khunpluem, Mayor of Pattaya City signed Memorandum of Understanding (MOU) of the project on the expenditures for an administration of Pattaya City hospital, as the winner for the fiscal year 2019 within the 12-month administrative term from 1 October until 30 September 2019 with Lieutenant General Dr. Nopporn Beokhaimook, vice-chairman of public private administration project as the representative of Thonburi Healthcare Group PCL witnessed by four deputy mayors, Dr. Jessada Thummavanich, chair of public private administration project as well as all honor guests at the meeting room 132.
As the government gazette issued the Order of the National Council for Peace and Order (NCPO) number 15/2018 on resolving Pattaya City administration, the government, at present, is on the process of amending the law on Pattaya City administration in order to be consistent with the provision of the Constitution of the Kingdom of Thailand which leading to the election of Pattaya Mayor in the future.
Whereas Pattaya City is the special local administration with a key role to boost Eastern Economic Corridor (EEC) so as to strengthening tourism, trade and investment and develop economic activities with the holistic public activities, the efficiency of infrastructure and public utility as well as a development into international modern city. Therefore, due to such legal amendment process on Pattaya administration, the election under such law is essential in order to have high potential Mayor of Pattaya City with high horizons beneficial to activities and processes within the EEC as well as to the local administration for a sake of reforming the country.
Under the provision of section 265 of the Constitution of Thailand and section 44 of the Constitution of Thailand (Interim) B.E. 2557, the Chief of the NCPO with the recommendations of the NCPO, appointed Mr. Sonthaya Khunpluem as the Pattaya City mayor with not more than 4 deputy mayors to be appointed by the mayor under section 46 and section 48 (3) of the Pattaya City Administrative Organization Act B.E. 2542 until the next election of mayor or any changes under the NCPO order and the statement in No. 2 of the NCPO order 6/2017 on the appointment of Pattaya City mayor on 16 February 2017 is revoked. Such order came into force since the date of the announcement in the government gazette on 25 September 2018 by Prime Minister Prayut Chan-o-Cha, Chief of NCPO.

公众称赞新任芭堤雅市总理Sonthaya先生 Khun Plum 与四位副总理,于工作日第一天。
今天(2018年9月28日)上午7点半。芭堤雅市总理Sonthaya Khunplum先生与芭堤雅市四位副总理包含Porames Ngampichet先生,Ronnakij Akasingh先生,Pattana Boonsawat先生,Banlue kullavanich先生 参加塔克辛国王(塔克辛祖父)城市的神圣致敬仪式,为了芭堤雅总理繁荣于芭堤雅市管理政府之前。由芭堤雅市议会主席 Anan Angkanawisal先生芭堤雅市议会副主席Sriwisut Ratalunt海军上将与芭堤雅市委员Chanatpong Sriwisith先生,芭堤雅市常秘长Vudthiphon Charoenpol先生,Sutham Petchket先生,Suchart Yingsirithanrat先生副常任秘书长与芭堤雅高官政府负责人,前任芭堤雅市议员春武里府行政组织成员 政府和私营部门,社区领导,芭堤雅市工作人员 名誉嘉宾 共同恭喜送礼大量鲜花。后来芭堤雅市总理Sonthaya Khunplum先生为管理和营业芭堤雅市医院(MOU)签署仪式。由2019年获得财政年度进行期间共12个月 2018年10月1日至2019年9月30日。与政府私营合集项目管理副总裁Nopporn Beawkaimook中将医生Thonburi健康集团有限公司(泰国)与芭堤雅四位副总理 Jadesada Thamwanich博士总裁管理政府与私营合作项目部门主席代表,名誉嘉宾见证于会议室132。根据宪报出版,关于整顿芭堤雅市问题国家安全委员会第15/2561号主任勋章。政府目前正在按照规则修改管理行政法律。避免芭堤雅冲突或矛盾问题,符合泰国宪法规定。将导致芭堤雅市的未来选举,而芭堤雅是一个政府组织特殊管理地方,并可支持东部特别开发区(EEC)。为了增强旅游促销潜力,贸易与投资发展经济活动组织全面综合政府活动。建立基础架构和高效实用并发展国际现代化的城市。此外等待修改法律期间必须随着芭堤雅市政府规定所以还是必须有能力有关于工作经验与知识的芭提雅总理。为了可支持与进行东部特别开发区活动,包括地方行政改革将有利于国家改革。凭借“泰王国宪法”第265条与泰王国宪法第44条(临时)2007年国民警卫队主任,任命Sonthaya Khunplum先生为芭堤雅总理并有不超过四人的副总理。根据芭堤雅总理的说法。根据“芭堤雅市泰王国宪法管理法”1999年第46条与第48(3)条的任命。于芭堤雅市未选举总理之前或国家和平委员会未有其他变化,由取消国家和平委员会第二条消息6/2560,关于任命芭提雅总理于2017年2月16日。该政府任命公布日期为2017年9月25日 国家和平队负责人Prayuth Chanocha将军。于2001年的选举中,他被任命为国家统计局的成员,并被任命为科学技术与环境部长,而旅游和体育部长(第一位),于2012年被任命为文化部长。 2013年3月,被选举由Palangchol党,成为Palangchol党的领导者为议会员选举与总理政治助理,并于2018年9月25日辞职,因国家安全委员会主席指挥下担任芭堤雅总理 第15/2561。

Last modified: 1 Ҥ 2018