Pattaya City

สปสช.เปิดรับสมัคร/เสนอขื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2561

สปสช.เปิดรับสมัคร/เสนอขื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2561

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาพวะดีเด่น ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคลากรดีเด่น และองค์กรดีเด่น ในด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จำนวน 6 สาขา ดังนี้

1. สาขาความมั่นคงทางอาหาร

2. สาขาป้องกันการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและภัยพิบัติ

3. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5. สาขาป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนและส่งเสริมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

6. สาขาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ

กขป. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครและเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้งนี้ สามารถสมัคร/เสนอชื่อ บุคคล/หน่วยงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดมอบรางวัลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นจัดมอบรางวัลในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคกลาง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 สามารถดาวน์โหลดประกาศ รายละเอียด และแบบเสนอผลงานได้ตามลิ้งค์ QR Code https://drive.google.com/folderview…และสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่โทรศัพท์ 0953769983

Last modified: 28 ѹ¹ 2018