Pattaya City

ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
วันนี้ (28 ก.ย. 61 ) เวลา 09.30 น. เมืองพัทยาจัดประชุมประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ดังนั้นการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประธานสภาเมืองพัทยาจึงได้จัดการประชุมฯอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
ซึ่งการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันนี้นั้น นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยพล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งก่อนเริ่มประชุมสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แถลงนโยบายชัดเจน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC พร้อมน้อมนำแนวทาง 4 ขาหลักขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหารราชการเมืองพัทยาอันประกอบด้วยด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม
สำหรับระเบียบวาระต่างๆ มีดังนี้ วาระที่ 1 นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา แจ้งต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาว่า หลังจากนั้นในวาระที่ 2และ 3 ได้มีการรับรองรายงานประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2561 จากนั้น คณะผู้บริหารได้เริ่มเสนอญัตติในระเบียบวาระประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 4 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดยขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ ไปเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562
วาระที่ 5 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดย
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 31 โครงการ
วาระที่ 6 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดยขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19 โครงการ
วาระที่ 7 ญัตติ เกี่ยวกับ การต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว เพื่ออำนวยสะดวกให้กับประชาชน บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา
วาระที่ 8 ญัตติ เกี่ยวกับ ขอรับความเห็นขอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันอาคารสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจำนวนหลายจุด ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วาระที่ 9 ขอรับความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน เกาะล้าน ซึ่งมติในที่ประชุมไม่เห็นชอบตามญัตติดังกล่าว
วาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว
ส่วนในระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า จากที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมออกคำสั่งให้บ้านสุขาวดี เร่งดำเนินการโยกย้าย บันได เก้าอี้ พรมปูพื้น พร้อมติดประกาศคำสั่ง แบบ ค.3 แบบ ค.4 และ คำสั่งแบบ ค.7 ซึ่งมีบริษัทแอลฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัด เป็นเจ้าของอาคารคู่ครอง อาคารเลขที่ 228 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ทำการก่อสร้างอาคาร โครงเหล็ก 1 ชั้นขนาดประมาณ 25.00 × 61.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นเวทีห้องครัว และป้ายขนาดประมาณ 07.00 × 09.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย พร้อมยื่นคำขาดรื้อถอนสิ่งรุกล้ำให้เสร็จสิ้น ภายใน 45 วัน นั้น และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง พร้อมทั้งคาดหวังเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพต่อไป
ก่อนปิดการประชุม นายอนันต์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่าถือเป็นความโชคดีที่เมืองพัทยาได้ผู้นำที่เคยผ่านงานระดับประเทศมาแล้ว เชื่อว่าความสามารถของนายสนธยา คุณปลื้ม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองพัทยาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน โดยปิดการประชุมในเวลา 12.15 น.

Last modified: 1 Ҥ 2018